3වන සැසිය: NPPය තල්ලු කල යුතු දිශාව, නමුත් කල හැකි ද?

“වාමාංශිකයින් සඳහා” ලිපියට අදාලව නිර්මාල් දේවසිරි සහ ස්පාටකස් සාමුහිකය අතර සංවාද මාලාවේ 3වන සැසිය.

අදාළ ලිපියේ සබැඳිය:

වාමාංශිකයින් සඳහා…

 

1 thought on “3වන සැසිය: NPPය තල්ලු කල යුතු දිශාව, නමුත් කල හැකි ද?

Leave a Comment