පළමුව ඛේදවාචකය, ඉන් පසුව ප්‍රහසනය

පළමුව ඛේදවාචකය වූ තත්වයම ඉන් පසුව ප්‍රහසනය වන විට සමාජය විසින් එය භාරගන්නේ වඩාත් උත්කෘෂ්ට ලෙසය.

Leave a Comment