“වාමාංශිකයින් සඳහා” ලිපිය සම්බන්ධයෙන් නිර්මාල් දේවසිරි සමග සිදු කෙරෙන සංවාද මාලාවේ 2වන සැසිය

 

පළමු සැසියේ සබැඳිය: https://www.youtube.com/watch?v=Kh4tae1nG4w

අදාළ ලිපියේ සබැඳිය: http://www.spartacus.lk/23-8/2023/

 

 

1 thought on ““වාමාංශිකයින් සඳහා” ලිපිය සම්බන්ධයෙන් නිර්මාල් දේවසිරි සමග සිදු කෙරෙන සංවාද මාලාවේ 2වන සැසිය

Leave a Comment