බුද්ධිමය සංවාදය යනු කුමක් ද? නිර්මාල් දේවසිරි සහ ස්පාටකස් සාමුහිකය අතර සංවාදය 2023-01-06 (පළමු කොටස)

සංවාදයේ පළමු කොටස පැය එකයි විනාඩි හතලිස් තුනකි. මෙම සංවාදය අතරතුරදී නිර්මාල් දේවසිරි පදිංචි ප්‍රදේශය විදුලි කප්පාදුවට ලක් වූ බැවින් සංවාදය අතරතුර ඔහුට නික්ම යාමට සිදුවිය. නමුත් ඉන් අනතුරු සිටි පිරිස සමග අප සංවාදය පවත්වාගෙන ගිය අතර එය සංවාදයේ දෙවෙනි කොටස ලෙස ඉදිරියේදී අපගේ YouTube චැනලයේ පලකරනු ඇත.

Leave a Comment